Vårt övergripande miljömål är att vår verksamhets eventuella påverkan på miljön ska vara liten som möjligt.

Vid skrotning av utrustning ska det ske på ett miljömässigt acceptabelt sätt så att mesta möjliga återvinns.

Vi ska verka för att öka miljömedvetenheten hos våra anställda.

Källsortering ska ske och förpackningar lämnas för återvinning.

Vi ska försöka så långt det är möjligt att samordna våra transporter för att påverkan på miljön ska bli så låg som möjligt.